APIE LAJM | KOKYBĖS VADYBOS SISTEMA

 

2000-2001 mokslo metais Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje (toliau - LAJM) vyko intensyvus darbas kuriant, diegiant ir įgyvendinant kokybės vadybos sistemą pagal Tarptautinio standarto ISO 9001:2000 reikalavimus. Buvo parengta dokumentacija (kokybės vadovas, procedūros, dokumentų formos ir kt.), nustatyti aukštosios mokyklos kokybės vadybos sistemos procesai, pritaikyti bendrieji kokybės vadybos principai (orientavimasis į klientą, lyderiavimas, procesinis požiūris, nuolatinis gerinimas ir pan.).
Nuo 2001 m. birželio mėn. LAJM įdiegta kokybės vadybos sistema (KVS) pagal Tarptautinio standarto ISO 9001:2000 reikalavimus, KVS taikymo sritis – jūrininkų rengimas ir kvalifikacijos tobulinimas.
LAJM KVS paskutinį kartą pakartotinai sertifikuota buvo 2016 m. „Lloyd`s Register EMEA Klaipėdos filialo, Lloyd`s Register Quality Assurance Limited" pagal tarptautinio standarto „Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai“ (LST EN ISO 9001:2008) reikalavimus.
 
KVS įdiegimas LAJM buvo būtinas, norint atitikti 1978 m. Tarptautinės konvencijos dėl jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų (angl. International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping (STCW) for Seafarers) reikalavimus. Šios konvencijos pagrindinis tikslas – suvienodinti visų šalių minimalius teorinio paruošimo ir praktinės patirties reikalavimus.
 
LAJM – pirmoji Lietuvoje aukštoji jūrinė mokymo įstaiga, pelniusi tokį tarptautinį įvertinimą. Tai labai reikšmingas kruopštaus ir nuolatinio darbo įvykis, siekiant tarptautinio jūrininkų rengimo ir Lietuvos, kaip jūrų valstybės, pripažinimo.
 
LAJM vizija: moderni aukštoji mokykla, Lietuvos lyderis jūrininkų ir jūrų verslo specialistų rengimo srityje.
 
LAJM misija:
- Teikti aukštąjį koleginį išsilavinimą, ruošiant jūrų, kariniam ir upių laivynams ir uostui aukštos kvalifikacijos specialistus, gebančius dirbti tarptautinėje erdvėje sparčios technologijų kaitos sąlygomis;
- Plėtoti Lietuvos jūriniam sektoriui reikalingus taikomuosius mokslinius tyrimus ir konsultacinę veiklą, teikti kvalifikacijos kėlimo paslaugas;
- Skleisti Lietuvos, kaip jūrų valstybės, idėją, propaguoti jūrines specialybes;
- Kurti modernią šiuolaikinę mokymo bazę, atitinkančią tarptautinius reikalavimus, plėtoti naujas jūrines technologijas; ugdyti piliečius, gebančius socializuotis įvairiose visuomenės veiklos srityse.
 

Kokybės politika

- LAJM įsipareigoja visose įstaigos veiklos srityse užtikrinti kokybę ir nuolatinį veiklos gerinimą, kurį reglamentuoja kokybės vadybos standartas ISO 9001:2008;
- Visiems LAJM darbuotojams aktyviai dalyvaujant nuolatiniame kokybės gerinimo procese, užtikrinama, kad LAJM kokybės tikslai ir klientų pasitenkinimas būtų įgyvendinti;
- LAJM prioritetas - patenkinti klientų lūkesčius;
- LAJM siekia būti Lietuvos lyderiu jūrininkų ir jūrų verslo specialistų rengimo srityje;
- Kokybės tikslų įgyvendinimas yra pagrindinė visų LAJM darbuotojų užduotis.
 

Kokybės tikslai

LAJM nustatyti konkretūs, aktualūs kokybės tikslai. Šie tikslai yra parengti atsižvelgiant į LAJM misiją, viziją, strateginės veiklos planą ir yra suderinti su LAJM kokybės politika:
- Vykdyti veiksmingą kokybės užtikrinimo veiklą, kuri garantuotų, kad studijų ir kursų programos yra gerai sudarytos, reguliariai stebimos ir periodiškai vertinamos, taip užtikrinant jų tęstinį aktualumą ir paklausumą;
- Nuolat gerinti studijų ir kursų kokybę įgyvendinant pažangius ugdymo metodus;
- Kurti modernią mokymo bazę, diegti ir įgyvendinti naujoves, siekiant gerinti studijų ir mokslinių tyrimų, jūrininkų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo kokybę;
- Analizuoti, suprasti ir tenkinti LAJM klientų poreikius;
- Nuolat tobulinti kokybės vadybos sistemą pagal LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus;
- Gerinti kokybės vadybos sistemos procesų rezultatyvumą;
- Ugdyti asmeninę darbuotojų atsakomybę už teikiamų paslaugų ir atliekamų darbų kokybę, sudaryti sąlygas jų kvalifikacijos kėlimui.

Kokybės vadovas>>>PDF

Informacija atnaujinta 2017-03-28

Informacija pasiteiravimui:
Direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai
Rima Mickienė
Tel.:  +370 46 397253
El. paštas: r.mickiene[eta]lajm.lt