Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Alternatyvių tarptautinės prekybos šablonų modeliavimas taikant jūrų uosto logistinio jungiamumo parametrus

APIE LAJM | PROJEKTAI | Alternatyvių tarptautinės prekybos šablonų modeliavimas taikant jūrų uosto logistinio jungiamumo parametrus

Projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-25-0166

Projekto pavadinimas: “Alternatyvių tarptautinės prekybos šablonų modeliavimas taikant jūrų uosto logistinio jungiamumo parametrus”

Projekto vykdymo laikotarpis: 2021-09-01 iki 2022-03-30

Projekto mokslinio tyrimo vadovas: dr. Birutė Plačienė

Santrauka: Projekto “Alternatyvių tarptautinės prekybos šablonų modeliavimas taikant jūrų uosto logistinio jungiamumo parametrus” metu  bus plėtojama Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos uosto ir ekonomikos vadybos katedros mokslininkų ir tyrėjų mokslinių tyrimų kryptis, išplečiant ją į gretutines sritis, o siekiant tobulinti studentų mokslinių taikomųjų tyrimų kompetenciją, bus gilinamas studentų gebėjimas ne tik gilinti mokslinės taikomosios veiklos metodologines žinias bei taikyti mokslinius tyrimų metodus atvejo analizės, sprendimų priėmimo, poveikio aplinkai vertinimo ir kituose tyrimuose, bet, svarbiausia, remiantis mokslinių taikomųjų tyrimų rezultatų praktiniu taikomumu jūrų transporto sektoriuje bus siekiama plėtoti šių tyrimų tęstinumą profesinėje veikloje vykdant jūrų uosto valdymo srities tyrimus bei taikant įgytą patirtį projekto metu, tuo pačiu plėtojant ir populiarinant LAJM tyrėjų sukurtas unikalias tyrimų metodikas, taip stiprinant jūrų transporto sektoriaus įmonių ir organizacijų bei LAJM mokslininkų ir tyrėjų bendradarbiavimą atliekant mokslinius taikomuosius tyrimus sprendžiant aktualias Klaipėdos regiono ir jūrų transporto sektoriaus problemas ir prisidedant prie regiono jūrinės ekonomikos strateginio veiksmų plano. Projekto rezultatais siekiama modeliuoti galimus alternatyvius tarptautinės prekybos šablonus, kurių pagalba galima būtų mažinti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto priklausomumą nuo kaimyninių šalių bei susidariusios geopolitinės situacijos, identifikuojant alternatyvius scenarijus tuo pačiu sudarančius galimybes sukurti tvarią paskirstytąją logistinę grandinę Šilko kelio infrastruktūros eksploatacinio efektyvumo ir globalaus tvarumo didinimo kontekste. Projekto rezultatai bus pristatyti studentų mokslinėje konferencijoje.

Siekiamas rezultatas: modeliuoti alternatyvius tarptautinės prekybos šablonus taikant jūrų uosto logistinio jungiamumo parametrus, o siekiant įgyvendinti pasirinktą tikslą yra numatyta, kad tyrimo metu studentas, tęsdamas anksčiau atliktus tyrimus, įgyvendins tokias užduotis: remdamasis teorinėmis pasaulinės tiekimo logistinės grandinės valdymo prielaidomis bei  jungumo užtikrinimo principais, analizuos tarptautinės prekybos alternatyvių šablonų sudarymo principus, formuos tyrimo modelį, pagrįstą jūrų uostų logistinio jungiamumo rodiklių taikymu, identifikuos šalis, kurių krovinių srautus galima būtų konsoliduoti su judančiais krovinių srautais Aziją ir Europą jungiančia sausumos infrastruktūra, modeliuos galimus alternatyvius tarptautinės prekybos šablonus, pagrįstus krovinių srauto pritraukimo scenarijais, identifikuos, kurie pritraukiami alternatyvūs krovinių srautai sukurs pridėtinę vertę ir sąlygos tvarios logistikos plėtrą Lietuvoje. Tyrimo rezultatams atvaizduoti ir pristatyti bus taikomi logografiniai duomenų atvaizdavimo metodai, panaudojant LAJM turimą techninę ir programinę tyrimui reikalingą įrangą bei informacinių sistemų išteklius.

Projektas finansuojamas: 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.