Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - "Erdvinio planavimo ir modeliavimo principų taikymas vertinant mažųjų uostų ekosistemų patrauklumą įvairaus tipo linijinės laivybos plėtojimui”

APIE LAJM | PROJEKTAI | "Erdvinio planavimo ir modeliavimo principų taikymas vertinant mažųjų uostų ekosistemų patrauklumą įvairaus tipo linijinės laivybos plėtojimui”

Projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-25-0167

Projekto pavadinimas: "Erdvinio planavimo ir modeliavimo principų taikymas vertinant mažųjų uostų ekosistemų patrauklumą įvairaus tipo linijinės laivybos plėtojimui”

Projekto vykdymo laikotarpis: 2021-09-01 iki 2022-03-30

Projekto mokslinio tyrimo vadovas: dr. Eduardas Spiriajevas

Santrauka: Projekto “Erdvinio planavimo ir modeliavimo principų taikymas vertinant mažųjų uostų ekosistemų patrauklumą įvairaus tipo linijinės laivybos plėtojimui” metu bus plėtojama Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos uosto ir ekonomikos vadybos katedros mokslininkų ir tyrėjų mokslinių tyrimų kryptis, išplečiant ją į gretutines sritis, laikantis tarpdisciplininių tyrimų principų, siekiant tobulinti studentų mokslinių taikomųjų tyrimų kompetenciją taikant retrospektyvinės, dokumentų, erdvinės, kiekybinės ir kokybinės analizės metodus. Lavinami gebėjimai gilinti mokslinės taikomosios veiklos metodologines žinias bei taikyti mokslinius tyrimų metodus atvejo analizės, erdvinio planavimo, linijinės laivybos modeliavimo ir kituose tyrimuose. Remiantis mokslinių taikomųjų tyrimų rezultatų praktiniu pritaikymu jūrų transporto, o taip pat ir vidaus vandens transporto sektoriuje bus siekiama plėtoti šių tyrimų tęstinumą profesinėje veikloje vykdant linijinės laivybos tarp mažųjų uostų ir prieplaukų tyrimus bei taikant įgytą patirtį projekto metu, tuo pačiu plėtojant ir populiarinant LAJM tyrėjų sukurtas unikalias tyrimų metodikas. Taip bus stiprinamas jūrų ir vidaus vandens transporto įmonių, vandens turizmo plėtojimo organizacijų bei LAJM mokslininkų ir tyrėjų bendradarbiavimas atliekant mokslinius taikomuosius tyrimus, skirtus Klaipėdos regiono problemoms spręsti, įgyvendinant Klaipėdos regiono specializacijos strategijos iki 2030 m. prioritetus. Projekto rezultatai - nustatyti linijinės laivybos formuojami reikalavimai mažiesiems uostams ir prieplaukoms ir siūlomi šio verslo ekosistemų modeliai įgalinantys intensyvinti linijinę laivybą tarp mažųjų uostų ir prieplaukų, sudaryti galimi plėtros modeliai pagrįsti pagrindinio tikslo indeksų efektyvumo paskaičiavimais. Tyrimo apibendrinti rezultatai bei linijinės laivybos erdvinio planavimo ir modeliavimo prielaidos laivybos intensyvinimui tarp mažųjų uostų ir prieplaukų Kuršių mariose rekomendacijos bus mokslinės veiklos ataskaitoje.

Siekiamas rezultatas: įvertinti mažųjų uostų ir prieplaukų ekosistemas linijinės laivybos erdvinio planavimo bei linijinės laivybos verslo modeliavimo požiūriu. Siekiant įgyvendinti pasirinktą tikslą numatyta, kad tyrimo metu studentas atliks sekančias veiklas: analizuodama teorines linijinės laivybos erdvinio planavimo ir modeliavimo prielaidas tarp mažųjų uostų ir prieplaukų, remiantis surinktais ir susistemintas mažųjų uostų bei prieplaukų erdviniais ir neerdviniais duomenimis, studentas atliks mažųjų uostų ir prieplaukų geolokacijų retrospektyvinę analizę, strateginio planavimo ir erdvinio planavimo dokumentų analizę, kiekybiniais ir kokybiniais tyrimų metodais tirs mažųjų uostų ir prieplaukų ekosistemas, apskaičiuos pagrindinio tikslo efektyvumo indeksus (angl. Key Performance Indices), atliks mažųjų uostų ir prieplaukų erdvinio planavimo ir jų ekosistemų modeliavimą pagal pasirinktus plėtros scenarijus. Tyrimo rezultatams atvaizduoti ir pristatyti bus taikomi kartografiniai duomenų atvaizdavimo metodai, panaudojant LAJM turimą ArcGIS programos licenciją bei Lietuvos erdvinių duomenų rinkinį GDB250LT bei kitus informacinių sistemų išteklius.

Projektas finansuojamas: 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.