Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Įgyvendinti projektai

APIE LAJM | PROJEKTAI | Įgyvendinti projektai

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla aktyviai dalyvauja nacionalinuose ir tarptautinuose projektuose nuo 2000 metų.

Metai
Projekto pavadinimas
2015 - 2016 ES Dvynių projektas "Jūrinio saugumo tobulinimas gabenant pavojingus krovinius uostuose ir pakrančių infrastruktūrose", Nr. TR 11 IB TR 02 (Europos Komisija)
2014 "Mykolo Romerio universiteto, Utenos kolegijos, Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos ir Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos MTEP komercializavimo potencialo identifikavimo ir tarpinstitucinės MTEP komercializavimo platformos sukūrimo galimybių studija", Nr. PPC-2/19-28/BST-8A/B17-140
2014 - 2015 "KEC: Žinių ir e-paslaugų centrų įkūrimas Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje ir Liepojos jūreivystės koledže" LLV-386 (Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa 2007-2013 m.)
2014 - 2020 Erasmus+ mainų programa
2012 - 2014 „Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo sistemos diegimas“ (2007–2013 metų ES struktūrinės paramos, Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą, prioritetas VP1-2 Mokymasis visą gyvenimą, priemonė VP1-2.1-ŠMM-04-K “Studijų sistemos efektyvumo didinimas”)
2012 - 2016 „Jūrinio slėnio branduolio sukūrimas ir studijų infrastruktūros atnaujinimas (JŪRA)“ (Ekonomikos augimo veiksmų programa, Europos regioninės plėtros fondas)
2012 - 2014 „Lietuvos ir Latvijos jūrinio sektoriaus žmogiškųjų išteklių konkurencingumo didinimas tobulinant laivų mechanikų rengimą ir kvalifikacijos kėlimą” LLIV-289 LTLV-MARINE-ENGINEER (Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa 2007–2013 m.)
2011 - 2013 „Lietuvos mokslo ir studijų elektroninių dokumentų informacinės sistemos eLABa integralių paslaugų sukūrimas ir plėtra“ (Švietimo ir mokslo ministerija)
2011 - 2013 ES Dvynių projektas „Jūrų švietimo ir mokymo gerinimas“, Nr. TR 10 IB TR02 (Europos Komisija)
2011 - 2013 „Mokymasis naudoti tarptautines kalbas jūriniame kontekste (INTERMAR)“ (Leonardo da Vinči programa 2007-2013)
2011 - 2012
2010 - 2013 „Lietuvos mokslo ir studijų informacinės sistemos diegimas (LieMSIS)“ (ŠMM, Lietuvos virtualus universitetas, Europos socialinis fondas)
2010 - 2012
2010 - 2012
„Jūrinių studijų programų atnaujinimas“ JSPA (Europos socialinis fondas)
2010 - 2012
2010 - 2011 Projektas EDUBOSTVE (Leonardo da Vinči programa)
2010
„Jūrinio slėnio branduolio sukūrimas ir studijų infrastruktūros stiprinimas (JŪRA)“ (Europos regioninės plėtros fondas)
2010 - 2015 „Aukštųjų mokyklų studentų ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos modelių plėtotė ir įdiegimas, su studentais dirbančių profesinio orientavimo specialistų kvalifikacijos tobulinimas, jiems skirtų priemonių sukūrimas (I etapas)", (Švietimo ir mokslo ministerija)
2009 - 2011
"Jūrinių priemonių, skirtų avarijų vertinimui, kūrimas" M'AIDER (Leonardo da Vinci programa) projekto tinklapis:www.maide.pro bei Projekto naujenos
2009 - 2011
„Latvijos ir Lietuvos jūrinio sektoriaus konkurencingumo didinimas tobulinant jūrininkų rengimo ir kvalifikacijos kėlimo sistemą” LTLVMARINE (Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa 2007–2013 m.)
2009 - 2010
„Žvejybinių laivų, kurių BT mažesnė nei 500, plaukiojančių Baltijos jūroje, mokymai kapitono diplomui gauti“ (Europos žuvininkystės fondas)
2008 - 2010
„Jūrinės anglų kalbos mokymosi įrankis“ MarEng Plus (Leonardo da Vinci programa)
2007
Programa „Lietuvos virtualus universitetas“ Uždavinys „Lietuvos mokslo ir studijų integruotos informacinės erdvės plėtra" (LABT)
2007
2007 - 2013
2006 - 2008
„Lietuvos profesinio rengimo institucijų pedagogų kompetencijų tobulinimo sistemos plėtra“ (Europos socialinis fondas)
2006 - 2007
„Lietuvos mokslo ir studijų elektroninių dokumentų informacinės sistemos eLABa kūrimas“ (Europos regioninės plėtros fondas)
2006 - 2007
„Informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis grįsto nuotolinio mokymosi tinklo plėtra Lietuvoje" LieDM (ES struktūrinė parama)
2006 - 2007
2006
Projekto „Profesinio mokymo tobulinimas Klaipėdos laivininkų mokykloje“ SFMIS Nr.: BPD2004-ESF-8.4.0-03-05/0044 Sutartis „Informacinių technologinių kursų paslaugų pirkimas“ (Europos socialinis fondas)
2006
„Atviros informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemos (AIKOS) internetinės svetainės turinio rengimas“ (Švietimo ir mokslo ministerija)
2005 - 2008 „Profesinio konsultavimo ir ugdymo paslaugų plėtra Respublikiniuose moksleivių techninės kūrybos rūmuose (RMTKR)", (Europos socialinis fondas)
2005 - 2008
2005 - 2008
2005 - 2007
Projekto „Lietuvos laivų savininkų asociacijos narių darbuotojų kvalifikacijos bei gebėjimų lygio tobulinimas“ Nr.167-ESF/2004/2.2.0-01-33/ST-05-03 Sutartis „Anglų kalbos paslaugų pirkimas 2005-09-09 / 2007-01-01 (Europos socialinis fondas)
2005 - 2007
2005 - 2007
2005 - 2006
„Laivų energetikos katedros lektorių kvalifikacijos kėlimas“ (Nyderlandų transporto ir vandens reikalų ministerija)
2004 - 2006
Socrates programa
2004 - 2006
„Mažųjų laivų ir valčių dizainerių ir statytojų paruošimas“ BOATBUILDER (Leonardo da Vinci)
2003 - 2004
MEGA tinklas (Phare programa)
2003 - 2004
„Persikvalifikavimo ir kvalifikacijos kėlimo programų rengimas ir įgyvendinimas jūrininkų įsidarbinimo galimybių didinimui“ JŪRISGA (Phare programa)
2002 - 2005
„Baltijos šalių kooperavimasis praktiniam apmokymui“ (Nyderlandų transporto ministerija)
2002 - 2003
„Mechatronika: kompetencijų apjungimas efektyvumui pakelti“ (Phare programa)
2002
METNET „Jūrininkų rengimo sistemų derinimas ES“ (Europos Komisija)
2000 -
2002
Lietuvos Transportas PSO/0/LT/3, Lietuvos jūreivystės kolegija (Nyderlandų ekonomikos ministerija)
2000
EASTMET „Jūrininkų rengimo sistemų Rusijoje, Ukrainoje, Lenkijoje, Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje studija“ (Europos Komisija)