Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Jūrų transporto sektoriaus išmaniosios organizacijos valdymo kompetencijų profilio modeliavimas

APIE LAJM | PROJEKTAI | Jūrų transporto sektoriaus išmaniosios organizacijos valdymo kompetencijų profilio modeliavimas

Projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-25-0170

Projekto pavadinimas: “Jūrų transporto sektoriaus išmaniosios organizacijos valdymo kompetencijų profilio modeliavimas”

Projekto vykdymo laikotarpis: 2021-09-01 iki 2022-03-30

Projekto mokslinio tyrimo vadovas: dr. Simona Briedienė

Santrauka: Projekto “Jūrų transporto sektoriaus išmaniosios organizacijos valdymo kompetencijų profilio modeliavimas” metu  bus plėtojama Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos uosto ir ekonomikos vadybos katedros mokslininkų ir tyrėjų mokslinių tyrimų kryptis, išplečiant ją į gretutines sritis, o siekiant tobulinti studentų mokslinių taikomųjų tyrimų kompetenciją, bus gilinamas studentų gebėjimas ne tik taikyti mokslinius tyrimų metodus atvejo analizės, sprendimų priėmimo, poveikio aplinkai ir aplinkos poveikio tyrimo objektui vertinimo bei alternatyvių sprendimų priėmimo modeliavimo tyrimuose, tačiau taip pat įtraukti į šią tyrimų kryptį studentai turės galimybę pagerinti savo tyriminius įgūdžius adaptuodami naujausias tyrimų metodikas Pramonė 4.0 ir pandemijos kontekste bei spręsti iššūkiu susidariusius dėl jūrų transporto sektoriaus organizacijų valdymo pokyčių. Projekto metu, remiantis mokslinių taikomųjų tyrimų rezultatų praktiniu pritaikymu jūrų transporto sektoriuje bus siekiama plėtoti šių tyrimų tęstinumą profesinėje veikloje vykdant jūrų transporto sektoriaus  vadybos srities tyrimus bei taikant įgytą patirtį projekto metu, tuo pačiu plėtojant ir populiarinant LAJM tyrėjų sukurtas unikalias tyrimų metodikas, taip stiprinant jūrų transporto sektoriaus įmonių ir organizacijų bei LAJM mokslininkų ir tyrėjų bendradarbiavimą atliekant mokslinius taikomuosius tyrimus sprendžiant aktualias Klaipėdos regiono ir jūrų transporto sektoriaus problemas. Projekto metu atliekamo tyrimo rezultatai bus publikuojami studentų konferencijos straipsnių rinkinyje.

Siekiamas rezultatas:  Projekto metu atlikto tyrimo rezultatai identifikuos pagrindinius kompetencinius reikalavimus, keliamus vadybininkui, siekiančiam dirbti išmanioje darbo vietoje efektyvaus išmaniosios organizacijos valdymo kontekste, tačiau taip pat yra aktualu atskleisti ir dirbančiųjų išmanioje darbo vietoje lūkesčius darbdaviui. Pažymėtina, kad dėl išmaniosios organizacijos formuojamo išmaniojo organizacinio klimato, kas taip pat yra iššūkis žmogiškųjų išteklių valdymo posistemei išmaniojoje organizacijoje, susiformuoja probleminės valdymo sritys kuriant į darbuotoją orientuotą aplinką, kurioje sudaromos palankios sąlygos nuolat keistis, mokytis, prisitaikyti ir bendradarbiauti, o pagrindinėmis išmaniosios jūrų transporto sektoriaus vertybėmis tampa dėmesys žmogui, inovacijų masiškumas bei naujausios technologijos. Tai leidžia pagrįsti, jog tyrimas nėra fragmentiškas, o yra sudėtinė Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos tyrimų dalis, plėtojama atitinkamai organizacijų valdymo iššūkiams globalioje rinkoje bei turinti plačias tęstinumo ribas, išplečiančias tyrimų jūrų transporto sektoriaus organizacijų valdymo tyrimų lauką ir papildančiomis aktualiomis problemomis.

Projektas finansuojamas: 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.