Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Jūrų transporto sektoriaus darbo rinkos patrauklumo tyrimas

APIE LAJM | PROJEKTAI | Jūrų transporto sektoriaus darbo rinkos patrauklumo tyrimas

Projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-25-0168

Projekto pavadinimas: Jūrų transporto sektoriaus darbo rinkos patrauklumo tyrimas

Projekto vykdymo laikotarpis: 2021-09-01 iki 2022-03-30

Projekto mokslinio tyrimo vadovas: dr. Genutė Kalvaitienė

Santrauka: Projekto “Jūrų transporto sektoriaus darbo rinkos patrauklumo tyrimas ” metu  bus plėtojama Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos uosto ir ekonomikos vadybos katedros mokslininkų ir tyrėjų mokslinių tyrimų kryptis, išplečiant ją į gretutines sritis, o siekiant tobulinti studentų mokslinių taikomųjų tyrimų kompetenciją, bus gilinamas studentų gebėjimas ne tik gilinti mokslinės taikomosios veiklos metodologines žinias bei taikyti mokslinius tyrimų metodus atvejo analizės, sprendimų priėmimo, poveikio aplinkai bei aplinkos poveikio tyrimo objektui vertinimo ir kituose tyrimuose, bet, svarbiausia, remiantis mokslinių taikomųjų tyrimų rezultatų praktiniu pritaikymu jūrų transporto sektoriuje bus siekiama plėtoti šių tyrimų tęstinumą profesinėje veikloje vykdant jūrų transporto darbo rinkos patrauklumo tyrimus, tuo pačiu plėtojant ir populiarinant LAJM tyrėjų sukurtas unikalias tyrimų metodikas, taip stiprinant jūrų transporto sektoriaus įmonių ir organizacijų bei LAJM mokslininkų ir tyrėjų bendradarbiavimą atliekant mokslinius taikomuosius tyrimus sprendžiant aktualias Klaipėdos regiono ir jūrų transporto sektoriaus problemas. Projekto metu atliekamo tyrimo rezultatai bus publikuojami studentų konferencijos straipsnių rinkinyje, ir/arba bus pristatomi studentų konferencijoje.

Siekiamas rezultatas: ištirti jūrų transporto sektoriaus darbo rinkos patrauklumą, o siekiant įgyvendinti pasirinktą tikslą yra numatyta, kad tyrimo metu studentas atliks tokius darbus: remdamasis teorinėmis žmogiškųjų išteklių valdymo teorinėmis prielaidomis, bei patrauklumo vertinimo principais ir jūrų transporto sektoriaus valdymo modelių specifika, sudarys jūrų transporto sektoriaus patrauklumo vertinimo kriterijų rinkinius, sumodeliuos jų taikymo galimybes panaudojant atviros prieigos statistinius duomenis bei sudaryto patrauklumo vertinimo modelio pagalba palygins Klaipėdos, Rygos ir Talino jūrų transporto sektoriaus darbo rinkos patrauklumą. Tyrimas bus atliekamas taikant analitinį teorinio ir empirinio modeliavimo metodą, matematinius statistinius duomenų analizės bei  lyginamosios analizės ir duomenų analizėje naudojamus vizualizavimo metodus. Tyrimo rezultatams atvaizduoti ir pristatyti bus taikomi logografiniai duomenų atvaizdavimo metodai, panaudojant LAJM turimą techninę ir programinę tyrimui reikalingą įrangą bei informacinių sistemų išteklius.

Projektas finansuojamas: 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.