Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - LatLitNaviPort

APIE LAJM | PROJEKTAI | LatLitNaviPort

 

 

2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektas Nr.: LLI-42

Projekto pavadinimas: "Latvijos-Lietuvos jūrų transporto sektoriaus darbuotojų įgūdžių ir mobilumo tobulinimas"

Projekto akronimas LatLitNaviPort

Projekto partneriai: 
Vadovaujantis partneris: Liepojos jūreivystės  koledžas

Partneriai: Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla

Projekto laikotarpis: 2017-04-03 – 2019-04-02 (24 mėn.)

Projekto tikslas: Jūrininkų ir uosto veiklos specialistų konkurencingumo didinimas, gerinant studijų ir kvalifikacijos kėlimo kurso kokybę.

Projekto finansavimas: projekto bendra dotacijos suma - 900 286,39 Eur (765 243,42 Eur – 85 % ERPF ir 135042,97 Eur – 15% Nacionalinis finansavimas )

LAJM gaunama dotacija 294 289,29 Eur (250 145,89 Eur - ERPF ir 44 143,40 Eur - Lietuvos valstybės biudžeto finansavimas).

Tikslinė auditorija: Liepojos jūreivystės koledžo ir Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos studentai ir dėstytojai, jūrinės ir uosto pramonės darbdaviai ir darbuotojai.

Pagrindinės projekto veiklos:

1. Naujas studijų dalykas "Uosto krovos terminalų valdymo treniruoklis" (5 kr., 180 val.) studentams ir trumpalaikių kursų programa uosto terminalo darbuotojams bei  kvalifikacijos kėlimo programa LAJM pedagoginiams darbuotojams.
2. 3 mokomųjų knygų ir laboratoriniū darbų metodinės medžiagos parengimas.
3. Specializuotos mokymo įrangos (uostas operacija simuliatorius) pirkimas ir įdiegimas
4. Personalo kvalifikacijos kėlimo kursų organizavimas: tarptautinės patirties pasidalinimas, pilotiniai mokymai ir kt.

Siekiant įgyvendinti šias pagrindines projekto veiklas, bus organizuojami kvalifikacijos mokymai/stažuotės partnerių institucijų dėstytojams, išvykstamosios pažintinės ekskursijos į socialinių partnerių įmones, pilotiniai mokymai ir kt.

Projekto naujienos lietuvių k. >>>

Projekto naujienos anglų k. >>>

2017-05-30 Pirmasis partnerių susitikimas (Kick-off meeting), kurio metu pasirašyta partnerystės sutartis. >>>

2017-06-27/29 Gerosios patirties įgyjimas Gioteburge, Chalmers technologijos universitete>>>

2017-08-28 - 2017-09-02 Projekto dalyvių kvalifikacijos kėlimo mokymai Antverpene >>>

2017-09-13 Projekto Valdymo grupės (ang. Management group) ir Iniciatyvinės grupės susitikimas>>>

 

Nuorodos į vadovaujančio partnerio Liepojos jūreivystės koledžo projekto aprašymą>>>

 

Nuoroda į programos svetainę www.latlit.eu

Nuoroda į oficialią ES svetainę www.europa.eu

 

Ši informacija parengta naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šios informacijos turinį atsakinga tik Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla ir jokiu būdu negali būti laikoma kaip atspindinti Europos Sąjungos poziciją.

 

Projekto koordinatorė: R.Mickienė, el. paštas: r.mickiene@lajm.lt

Projekto asistentė: D. Valančauskienė, el. paštas: d.valancauskiene@lajm.lt