Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - LMT3

APIE LAJM | PROJEKTAI | LMT3

Projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-22-0288

Projekto pavadinimas: „Studentų mokslinių taikomųjų tyrimų kompetencijų plėtojimas įtraukiant juos į jūrų ir sausumos transporto sistemų sąveikos darnios plėtros tyrimus:

Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2020-11-03 iki 2021-04-30

Projekto mokslinio tyrimo vadovas: dr. Eduardas Spiriajevas

Santrauka: Projekto metu bus plėtojama Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos uosto ir ekonomikos vadybos katedros mokslininkų ir tyrėjų mokslinių tyrimų kryptis, išplečiant ją į gretutines sritis, o siekiant tobulinti studentų mokslinių taikomųjų tyrimų kompetenciją, bus gilinamas studentų gebėjimas ne tik gilinti mokslinės taikomosios veiklos metodologines žinias bei taikyti mokslinius tyrimų metodus atvejo analizės, sprendimų priėmimo, poveikio aplinkai vertinimo ir kituose tyrimuose, bet, svarbiausia, remiantis mokslinių taikomųjų tyrimų rezultatų praktiniu pritaikomumu jūrų transporto sektoriuje bus siekiama plėtoti šių tyrimų tęstinumą profesinėje veikloje vykdant jūrų ir sausumos transporto sistemų logistinio jungiamumo srities tyrimus bei taikant įgytą patirtį projekto metu, tuo pačiu plėtojant ir populiarinant LAJM tyrėjų sukurtas unikalias tyrimų metodikas, taip stiprinant jūrų transporto sektoriaus įmonių ir organizacijų bei LAJM mokslininkų ir tyrėjų bendradarbiavimą atliekant mokslinius taikomuosius tyrimus sprendžiant aktualias Klaipėdos regiono, jūrų transporto ir susijusių sektorių problemas

Siekiamas rezultatas: Įvertinti jūrų ir sausumos transporto sektorių logistinį jungiamumą formuojant darnios transporto politikos principus. Remiantis teorinėmis logistinės grandinės valdymo prielaidomis, transporto sistemų sąveikos vertinimo principais bei darnios plėtros teorinėmis nuostatomis, išanalizuoti sausumos transporto infrastruktūrą, jungtis su jūrų transporto sistema, bendrą krovinio logistinės grandinės jungiamumą, susiejant jį su oro taršos rodikliais, tyrimuose naudosis geografinių informacijos sistemų programine įranga, naujausiuose moksliniuose taikomuosiuose tyrimuose taikoma sąsajos vertinimo metodiką, įvertinti konsoliduotų krovinių srautų poveikį aplinkai bei pateikti rekomendacijas dėl galimybių konsoliduoti krovinių srautus didinant jūrų ir sausumos transporto jungties logistinį jungiamumą bei įgyvendinant darnios plėtros principus.

Projektas finansuojamas: Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonės 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“