Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - LMT6

APIE LAJM | PROJEKTAI | LMT6

Projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-22-0312

Projekto pavadinimas: „Studentų mokslinių taikomųjų tyrimų kompetencijų plėtojimas įtraukiant juos į jūrų transporto ekonomikos tyrimus“

Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2020-11-03 iki 2021-04-30

Projekto mokslinio tyrimo vadovas: dr. :Lina Dreižienė

Santrauka: projekto metu bus plėtojama Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos uosto ir ekonomikos vadybos katedros mokslininkų ir tyrėjų mokslinių tyrimų kryptis, išplečiant ją į gretutines sritis, o siekiant tobulinti studentų mokslinių taikomųjų tyrimų kompetenciją, bus gilinamas studentų gebėjimas ne tik gilinti mokslinės taikomosios veiklos metodologines žinias bei taikyti mokslinius tyrimų metodus atvejo analizės, sprendimų priėmimo, poveikio aplinkai vertinimo ir kituose tyrimuose. Remiantis mokslinių taikomųjų tyrimų rezultatų praktiniu taikomumu jūrų transporto sektoriuje bus siekiama plėtoti šių tyrimų tęstinumą profesinėje veikloje vykdant jūrų uosto valdymo srities tyrimus bei taikant įgytą patirtį projekto metu, tuo pačiu plėtojant ir populiarinant LAJM tyrėjų sukurtas unikalias tyrimų metodikas, taip stiprinant jūrų transporto sektoriaus įmonių ir organizacijų bei LAJM mokslininkų ir tyrėjų bendradarbiavimą atliekant mokslinius taikomuosius tyrimus sprendžiant aktualias Klaipėdos regiono ir jūrų transporto sektoriaus problemas.

Siekiamas rezultatas: įvertinti jūrų uosto veiklos įtaką šalies socialinei ekonominei pažangai, o siekiant įgyvendinti pasirinktą tikslą yra numatyta, kad tyrimo metu remiantis teorinėmis jūrų transporto ekonomikos ir  uosto valdymo prielaidomis bei socialinės ekonominės pažangos indekso samprata, jo apskaičiavimo algoritmais, bus nustatyta, kokie metodai gali būti taikomi tyrimui atlikti ir kurie rodikliai gali būti naudojami kaip nepriklausomi kintamieji, kurių pagrindu vertinama, kokie  jūrų uosto veiklos rodikliai yra statistiškai reikšmingai susiję su nacionaliniais socialinės ekonominės pažangos indeksą sudarančiais rodikliais, modeliuos situacijas alternatyviems jūrų uosto valdymo sprendimams atvaizduoti imituojamais jūrų uosto veiklos ir socialinės ekonominės pažangos rodiklių pokyčiais.

Projektas finansuojamas: Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonės 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“