Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Trumpųjų nuotolių laivybos tvarios plėtros galimybių vertinimas

APIE LAJM | PROJEKTAI | Trumpųjų nuotolių laivybos tvarios plėtros galimybių vertinimas

Projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-24-0154

Projekto pavadinimas: Trumpųjų nuotolių laivybos tvarios plėtros galimybių vertinimas

Projekto vykdymo laikotarpis: 2021-07-12 iki 2021-08-31

Projekto mokslinio tyrimo vadovas: dr. Audra Skaisgirienė

Santrauka: Projekto  metu  bus plėtojama LAJM uosto ir ekonomikos vadybos katedros mokslininkų ir tyrėjų mokslinių tyrimų kryptis, išplečiant ją į gretutines sritis, siekiant tobulinti studentų mokslinių taikomųjų tyrimų kompetenciją, bus gilinamas studentų gebėjimas gilinti mokslinės taikomosios veiklos metodologines žinias bei taikyti mokslinius tyrimų metodus atvejo analizės, sprendimų priėmimo, poveikio aplinkai vertinimo ir kituose tyrimuose, bet, svarbiausia, remiantis mokslinių taikomųjų tyrimų rezultatų praktiniu taikomumu jūrų transporto sektoriuje bus siekiama plėtoti šių tyrimų tęstinumą profesinėje veikloje vykdant jūrų uosto valdymo srities tyrimus bei taikant įgytą patirtį projekto metu, tuo pačiu plėtojant ir populiarinant LAJM tyrėjų sukurtas unikalias tyrimų metodikas, taip stiprinant jūrų transporto sektoriaus įmonių ir organizacijų bei LAJM mokslininkų ir tyrėjų bendradarbiavimą atliekant mokslinius taikomuosius tyrimus sprendžiant aktualias Klaipėdos regiono ir jūrų transporto sektoriaus problemas.

Siekiamas rezultatas: Projekto rezultatais siekiama identifikuoti pagrindines ekonominius ir tvarios plėtros veiksnius, taikyti kompleksinę ekonominės naudos ir poveikio aplinkai, išmetamo anglies dvideginio požiūriu, vertinimo metodiką, ir atvaizduoti ekonominės naudos ir poveikio aplinkai santykį nuotolinės laivybos krovinių srauto sąsajos su sausumos transportu  atžvilgiu, pagrindžiant alternatyvių krovinių srautų pritraukimo į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą tvarumo poreikį. Projekto metu bus įvertintas santykinis Co2 kiekis tenkantis vienam trumpųjų nuotolių laivybos krovinio vienetui, bei šio santykio pokyčių tendencijos, taip pat bus modeliuos alternatyvūs galimus trumpųjų nuotolių laivybos aptarnaujamų krovinių logistinės grandinės formavimo scenarijai, įtraukiant naujausias multimodalines technologijas, teigiamai veikiančias logistinės grandinės logistinio jungumo tvarumo klausimus, prisidėtų prie Klaipėdos regiono jūrinės ekonomikos  veiksmų priemonių įgyvendinimo.

Projektas finansuojamas: 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.