Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Tyrėjo mokslinių taikomųjų tyrimų profilio modeliavimas institucijos mokslinių tyrimų lauko pagrindu

APIE LAJM | PROJEKTAI | Tyrėjo mokslinių taikomųjų tyrimų profilio modeliavimas institucijos mokslinių tyrimų lauko pagrindu

Projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-25-0153

Projekto pavadinimas: Tyrėjo mokslinių taikomųjų tyrimų profilio modeliavimas institucijos mokslinių tyrimų lauko pagrindu

Projekto vykdymo laikotarpis: 2021-09-01 iki 2022-03-30

Projekto mokslinio tyrimo vadovas: dr. Elena Valionienė

Santrauka: Projekto “Tyrėjo mokslinių taikomųjų  tyrimų profilio modeliavimas atitikties institucijos mokslinių tyrimų laukui pagrindu [taikant duomenų analizės ir vizualizavimo metodus]” metu  bus plėtojama Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos uosto ir ekonomikos vadybos katedros mokslininkų ir tyrėjų mokslinių tyrimų kryptis, išplečiant ją į gretutines sritis bei papildant informatikos mokslo bei duomenų analizės metodologiniais elementais, o siekiant tobulinti studentų mokslinių taikomųjų tyrimų kompetenciją, bus gilinamas studentų gebėjimas ne tik taikyti mokslinius tyrimų metodus atvejo analizės, sprendimų priėmimo, poveikio aplinkai ir aplinkos poveikio tyrimo objektui, įvairaus konteksto tyrimo objekto profilio modeliavimo ir kituose tyrimuose, bet, svarbiausia, tęsti taikomuosius tyrimus profesinėje veikloje vykdant jūrų transporto sektoriaus tyrimus ir taikant įgytą patirtį bei plėtojant LAJM tyrėjų sukurtas unikalias tyrimų metodikas, taip stiprinant jūrų transporto sektoriaus įmonių ir organizacijų bei LAJM mokslininkų ir tyrėjų bendradarbiavimą atliekant mokslinius taikomuosius tyrimus sprendžiant aktualias Klaipėdos regiono ir jūrų transporto sektoriaus problemas. Projekto metu atliekamo tyrimo rezultatai bus publikuojami studentų konferencijos straipsnių rinkinyje ir pristatomi studentų konferencijoje.

Siekiamas rezultatas: Tyrimo rezultatais siekiama parengti tyrėjo mokslinės taikomosios veiklos profilio vizualizavimo metodiką, kurios pagalba galima būtų modeliuoti mokslinės taikomosios veiklos rezultatus įvairiais pjūviais ir tyrimo tęstinume sukurti skaitmeninį šios metodikos sprendinį. Tyrimo metu studentas taikys teorinio ir empirinio modeliavimo, algoritmavimo  metodus, taikys duomenų analizės ir vizualizavimo metodus. Tyrimo rezultatams atvaizduoti ir pristatyti bus taikomi logografiniai duomenų atvaizdavimo metodai, panaudojant LAJM turimą techninę ir programinę tyrimui reikalingą įrangą bei informacinių sistemų išteklius.

Projektas finansuojamas: 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.