Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Erasmus+ studijoms

STUDIJOS | Erasmus+ programa | Erasmus+ studijoms

Kviečiame dalyvauti Erasmus+ programoje. Tai 2021–2027 m. Europos Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa (toliau – Erasmus+), prisidedanti prie piliečių asmeninio ir profesinio tobulėjimo. Kokybiškas ir įtraukus švietimas ir mokymas, taip pat savaiminis ir neformalusis mokymasis padeda tiek jaunimui, tiek kitų amžiaus grupių dalyviams įgyti prasmingam dalyvavimui demokratinės visuomenės gyvenime, kultūrų tarpusavio supratimui ir sėkmingam patekimui į darbo rinką reikalingą kvalifikaciją ir įgūdžius. Daugiausia dėmesio skiriama kokybiniam poveikiui, prisidedant prie įtraukesnės ir darnesnės, žalesnės ir skaitmeniniam pasauliui pasirengusios visuomenės kūrimo. 

Švenčiant "Erasmus+ dienas 2022", pristatyta skaičiuoklė dotacijos sumai apskaičiuoti - Erasmus+ Grant Simulator >>>>. ESN (angl. Erasmus Student Network) džiaugiasi galėdamas viešai paskelbti į studentus orientuotą interneto svetainę – svarbią iniciatyvą, kuria siekiama pagerinti tarpusavio informaciją apie studentų mobilumą, sujungti studentams naudingas paslaugas ir didinti pilietinį įsitraukimą bei socialinio poveikio vertinimą akademinių mainų metu. 

Kiekvienas studentas turi teisę pasinaudoti programos teikiamomis galimybėmis ne ilgesnį nei 12 mėnesių laikotarpį per kiekvieną studijų pakopą. Šis laikotarpis yra bendras visiems mobilumo tipams įgyvendinti (studijos, praktika). Erasmus+ mobilumo įgyvendinimą LAJM koordinuoja Tarptautinių ryšių skyrius. Atranka vykdoma pagal LAJM patvirtintus atrankos kriterijus ir konkurso vykdymo tvarką (2023 m. vasario 21 d., Nr. V-30) ir  LAJM tarptautiškumo strategiją (2022 m. gegužės 31 d., Nr. V-81).

Prašymas-paraiška>>> 

Mobilumas studijoms: veiklos trukmė 1 arba 2 studijų semestrai, ne trumpiau nei 2 mėnesiai ir ne ilgiau nei 12 mėnesių. 

Studentai, negalintys dalyvauti ilgalaikėje fizinio mobilumo veikloje studijų ar praktikos tikslais, gali derinti trumpesnį fizinio mobilumo laikotarpį su virtualiosios veiklos komponentu. Trumpalaikio studentų mobilumo trukmė 5-30 d.


Dokumentai, reikalingi atrankai:
1. Prašymas-paraiška>>>  dalyvauti konkurse, pagrindžianti motyvaciją;
2. Studijų programos vadovo rekomendacija;
3. Papildomi dokumentai (rekomendacijos, papildomai išklausytų kursų, sertifikatų kopijos ir kt.).

Laimėję konkursą studentai, kreipiasi nurodytą dieną į Tarptautinių ryšių skyrių (207 kab.), kur jam paaiškinami tolesni jo veiksmai.
 
Dokumentai reikalingi studijoms užsienyje po atrankos LAJM:
1. Paraiška (gaunama iš priimančiosios institucijos);
2. Studijų sutartis (Learning Agreement for Studies);
3. Finansinė sutartis studijoms;
4. Viza (jeigu vykstama į ne ES šalis).
 
Studento atsiskaitymas po Erasmus+ studijų laikotarpio:
Studentas, sugrįžęs iš užsienio institucijos, per 2 savaites Erasmus+ programos koordinatoriui privalo pateikti: dokumentą, patvirtinantį studijų užsienyje laikotarpį (pažymėjimą ant priimančios institucijos firminio blanko su priimančios institucijos įstaigos parašu, patvirtinantį studijų tikslą ir trukmę); parengti pristatymą, ataskaitą artimiausiam Erasmus+ programos renginiui LAJM studentams.
 
Studijų/praktikos laikotarpiui užsienyje pasibaigus, priimanti institucija turi pateikti studentui LAJM pažymą, patvirtinančią mobilumo laikotarpį (trukmę), sutartos programos įvykdymą, bei išduoda akademinę pažymą, patvirtinančią studijų rezultatus.  
LAJM visiškai pripažįsta Erasmus+ mobilumo laikotarpiu patenkinamai įvykdytą veiklą, numatytą studijų/praktikos sutartyje. Studijų rezultatai pripažįstami remiantis Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistema (ECTS).
Jeigu Erasmus+ stipendiją gaunantys studentai nesilaikė stipendijos susitarimo sąlygų, jie turi atlyginti dalį stipendijos ar ją visą (išskyrus atvejus, kai savo planuotos veiklos užsienyje jie negalėjo užbaigti dėl force majeure aplinkybių).
 
Studentas privalo užpildyti ir pateikti baigiamąją elektroninę ataskaitą. Iš ataskaitos nepateikusių studentų LAJM gali pareikalauti grąžinti dalį gautos stipendijos arba ją visą. Grąžinti stipendijos nereikalaujama tuo atveju, jeigu studentas planuotos veiklos užsienyje negalėjo užbaigti dėl force majeure aplinkybių. Studentas privalo apie tokius atvejus pranešti LAJM Erasmus+ programos koordinatoriui nedelsiant.
 

Kontaktai:

Tarptautinių ryšių skyrius
207 kab.
Tel. +370 608 20140,
el.paštu lma@lajm.lt

Tarptautinių ryšių skyriaus specialistė
Tatjana Lysenko, el.paštas t.lysenko@lajm.lt 

Tarptautinių ryšių skyriaus vedėja
dr. Simona Briedienė, el. paštas s.briediene@lajm.lt