Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Erasmus+ studijoms

STUDIJOS | Erasmus+ programa | Erasmus+ studijoms

Gerbiami studentai,

Kviečiame užpildyti anketą dalyvauti Erasmus+ programoje. Tai 2021–2027 m. Europos Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa (toliau – Erasmus+), prisidedanti prie piliečių asmeninio ir profesinio tobulėjimo. Kokybiškas ir įtraukus švietimas ir mokymas, taip pat savaiminis ir neformalusis mokymasis padeda tiek jaunimui, tiek kitų amžiaus grupių dalyviams įgyti prasmingam dalyvavimui demokratinės visuomenės gyvenime, kultūrų tarpusavio supratimui ir sėkmingam patekimui į darbo rinką reikalingą kvalifikaciją ir įgūdžius. Daugiausia dėmesio skiriama kokybiniam poveikiui, prisidedant prie įtraukesnės ir darnesnės, žalesnės ir skaitmeniniam pasauliui pasirengusios visuomenės kūrimo. COVID-19 pandemija parodė, kad galimybė mokytis yra kaip niekad svarbi užtikrinant greitą ekonomikos atsigavimą ir kartu skatinant lygias galimybes visiems.

Kiekvienas studentas turi teisę pasinaudoti programos teikiamomis galimybėmis ne ilgesnį nei 12 mėnesių laikotarpį per kiekvieną studijų pakopą . Šis laikotarpis yra bendras visiems mobilumo tipams įgyvendinti (studijos, praktika). Erasmus+ mobilumo įgyvendinimą LAJM koordinuoja Tarptautinių ryšių skyrius. Atranka vykdoma pagal LAJM patvirtintus atrankos kriterijus ir konkurso vykdymo tvarką (šiuo metu atnaujinama).

Anketa >>>

Mobilumas studijoms: veiklos trukmė 1 arba 2 studijų semestrai, bet ne ilgiau nei 12 mėnesių. 

Dokumentai, reikalingi atrankai:
1. Anketa dalyvauti konkurse;
2. Motyvacinis laiškas;
3. Studijų programos vadovo / -ės rekomendacija;
4. Papildomi dokumentai (rekomendacijos, papildomai išklausytų kursų, sertifikatų kopijos ir kt.).

Laimėję konkursą studentai, kreipiasi nurodytą dieną į Erasmus+ programos koordinatorių (207 kab.), kur jam paaiškinami tolesni jo veiksmai.
 
Dokumentai reikalingi studijoms užsienyje po atrankos LAJM:
1. Paraiška (gaunama iš priimančiosios institucijos);
2. Studijų sutartis (Learning Agreement for Studies);
3. Finansinė sutartis studijoms;
4. Viza (jeigu vykstama į ne ES šalis).
 
Studento atsiskaitymas po Erasmus+ studijų laikotarpio:
Studentas, sugrįžęs iš užsienio institucijos, per 2 savaites Erasmus+ programos koordinatoriui privalo pateikti: dokumentą, patvirtinantį studijų užsienyje laikotarpį (pažymėjimą ant priimančios institucijos firminio blanko su priimančios institucijos įstaigos parašu, patvirtinantį studijų tikslą ir trukmę);
 
Studijų/praktikos laikotarpiui užsienyje pasibaigus, priimanti institucija turi pateikti studentui LAJM pažymą, patvirtinančią mobilumo laikotarpį (trukmę), sutartos programos įvykdymą, bei išduoda akademinę pažymą, patvirtinančią studijų rezultatus.  
LAJM visiškai pripažįsta Erasmus+ mobilumo laikotarpiu patenkinamai įvykdytą veiklą, numatytą studijų/praktikos sutartyje. Studijų rezultatai pripažįstami remiantis Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistema (ECTS).
Jeigu Erasmus+ stipendiją gaunantys studentai nesilaikė stipendijos susitarimo sąlygų, jie turi atlyginti dalį stipendijos ar ją visą (išskyrus atvejus, kai savo planuotos veiklos užsienyje jie negalėjo užbaigti dėl force majeure aplinkybių).
 
Studentas privalo užpildyti ir pateikti baigiamąją elektroninę ataskaitą. Iš ataskaitos nepateikusių studentų LAJM gali pareikalauti grąžinti dalį gautos stipendijos arba ją visą. Grąžinti stipendijos nereikalaujama tuo atveju, jeigu studentas planuotos veiklos užsienyje negalėjo užbaigti dėl force majeure aplinkybių. Studentas privalo apie tokius atvejus pranešti LAJM Erasmus+ programos koordinatoriui nedelsiant.
 
Erasmus+ programos koordinatorė:
Tatjana Lysenko
 Tel: +370 46 466 206,
 Email: t.lysenko@lajm.lt