Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Personalui

STUDIJOS | Erasmus+ programa | Personalui

Kviečiame dėstytojus ir administracijos darbuotojus iki 2023 m. vasario 20 d. užpildyti anketą dalyvauti Erasmus+ mobilumo programoje.

Tai 2021–2027 m. Europos Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa (toliau – Erasmus+), prisidedanti prie piliečių asmeninio ir profesinio tobulėjimo. Kokybiškas ir įtraukus švietimas ir mokymas, taip pat savaiminis ir neformalusis mokymasis padeda  mobilumio dalyviams įgyti reikalingą kvalifikaciją ir įgūdžius prasmingam dalyvavimui demokratinės visuomenės gyvenime bei kultūrų tarpusavio supratimui. Daugiausia dėmesio skiriama kokybiniam poveikiui, prisidedant prie įtraukesnės ir darnesnės, žalesnės ir skaitmeniniam pasauliui pasirengusios visuomenės kūrimo.
Erasmus+ mobilumo įgyvendinimą LAJM koordinuoja Tarptautinių ryšių skyrius. Atranka vykdoma pagal LAJM patvirtintus atrankos kriterijus ir konkurso vykdymo tvarką (2023 m. vasario 21 d., Nr. V-30) ir  LAJM tarptautiškumo strategiją (2022 m. gegužės 31 d., Nr. V-81).

Reikalingi dokumentai atrankai:

LAJM PERSONALO MOBILUMAS

Įgyvendinant Erasmus+ programą LAJM, 2022 m. paskaitų dėstymui į penkias užsienio partnerio institucijas buvo išvykę 12 LAJM dėstytojų (13 mobilumų): Mersino universitetas (Turkija), Latvijos jūrų akademija (Latvija), Liepojos jūreivystės koledžas (Latvija), Juodkalnijos universitetas (Juodkalnija) bei Splito universitetas (Kroatija).
Personalo mokymams suorganizuoti 22 mobilumai: 3 dalyviai vyko į Rijekos universitetą (Kroatija), likę 19 mobilumų suorganizuoti siekiant stiprinti personalo kompetenciją anglų kalbos mokymuisi: 10 darbuotojų (iš jų 6 dėstytojai) dalyvavo anglų kalbos kursuose, kuriuos organizavo Clave Empresa Formacio SL institucija (Ispanija), 8 darbuotojai (iš jų 7 dėstytojai) dalyvavo specializuotuose jūrinės anglų kalbos kursuose Gateway School of English (GSE) (Malta), 1 darbuotojas – mokymo centre EDGE (Kipras).
 
LAJM personalas iki 2022 m. rugsėjo 26 d. buvo kviečiami pildyti paraiškas dalyvauti Erasmus+ mobilumo programoje. 2022 m. rugsėjo 27 d., Erasmus+ atrankos komisijos posėdžio metu buvo įvertintos dėstytojų ir administracijos darbuotojų paraiškos dėstyti ir mokytis pagal Erasmus+ programą. Komisija pritarė 15 paraiškų dėstymui ir 11 paraiškų mokymuisi pagal Erasmus+ programą 2022 m. rudenį ir 2023 pavasarį. Kita LAJM personalo atranka bus planuojama 2023 m. pavasario semestre.
 
Darbuotojų mobilumas gali apimti:
  • dėstymo laikotarpį partnerinėje užsienio aukštojo mokslo ir studijų institucijoje. Dėstymo laikotarpis užsienyje suteikia galimybę bet kuriam darbuotojui dėstyti užsienio aukštojo mokslo ir studijų institucijoje partnerėje. Darbuotojų mobilumas dėstymo tikslais gali būti vykdomas bet kurioje studijų srityje;
  • mokymosi laikotarpį užsienyje, partnerinėje aukštojo mokslo ir studijų institucijoje, įmonėje ar bet kokioje kitoje tinkamoje darbo vietoje. Mokymosi laikotarpis užsienyje suteikia galimybę bet kuriam aukštojo mokslo ir studijų institucijos darbuotojui dalyvauti su kasdieniu aukštojo mokslo ir studijų institucijoje atliekamu darbu susijusioje mokymo veikloje užsienyje. Ši veikla gali būti dalyvavimas mokymo renginiuose (išskyrus konferencijas) arba darbo stebėjimas ar stebėsena.

Mobilumo laikotarpiu užsienyje darbuotojai gali derinti dėstymo veiklą su mokymosi veikla. Bet koks dėstymo arba mokymosi laikotarpis užsienyje gali būti mišriojo mobilumo veikla.

Erasmus+ dokumentų formos:

Dotacija darbuotojams

Darbuotojų mobilumo finansavimo taisyklės yra vienodos nepriklausomai nuo vizito pobūdžio. Dotacija padeda padengti kelionės ir pragyvenimo išlaidas dėstymo ar mokymo užsienyje laikotarpiu. Mobilumo veikloje leidžiama dalyvauti ir nulinę dotaciją gaunantiems darbuotojams.

Dėstytojai ir administracijos darbuotojai gali teikti paraiškas dalyvavimui šiose mobilumo veiklose:

  • Erasmus+ mobilumas dėstymui;
  • Erasmus+ mobilumas mokymuisi;

Administracijos arba kito neakademinio personalo judumas iš vienos mokslo ir studijų institucijos į kitą arba į įmonę mokymosi tikslais programos šalyse. Darbuotojai gali dalyvauti seminaruose, kursuose, praktiniuose užsiėmimuose, mokomuosiuose vizituose ir kt.

ATSISKAITYMAS UŽ ERASMUS+ DĖSTYMO / MOKYMOSI VIZITO DOTACIJĄ

Dėstytojas ar administracijos darbuotojas, sugrįžęs iš dėstymo/mokymosi vizito, per 3 darbo diena Tarptautinių ryšių skyriui pateikia pažymėjimą su priimančiosios institucijos parašu ir antspaudu, patvirtinančiais vizito tikslą ir trukmę, bei per 30 dienų užpildo ir pateikia ES internetinės apklausos anketą (angl. on-line EU Survey).

Kontaktai:

Tarptautinių ryšių skyrius
207 kab.
Tel. +370 608 20140,
el.paštu lma@lajm.lt

Tarptautinių ryšių skyriaus specialistė
Tatjana Lysenko, el.paštas t.lysenko@lajm.lt 

Tarptautinių ryšių skyriaus vedėja
dr. Simona Briedienė, el. paštas s.briediene@lajm.lt