STUDIJOS | Praktika

Praktika yra neatskiriama studijų proceso dalis. Jos tikslas – padėti studentams suformuoti profesinius įgūdžius ir pasirengti savarankiškai profesinei karjerai. Kiekvienas studentas privalo atlikti studijų plane numatytą praktiką.

Praktikų pobūdis ir trukmė priklauso nuo studijuojamos studijų programos.

Jūrinio plaukiojimo praktika:
Jūrinių specialybių studentai praktiką atlieka pagal STCW-78/95 m. Tarptautinės jūrų organizacijos konvencijos reikalavimus.
LAJM padeda studentams surasti jūrinio plaukiojimo praktikos atlikimo vietas, bet negarantuoja praktikos vietos suteikimo.
LAJM bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio laivybos ir jūrininkus įdarbinančiomis įmonėmis, todėl pagal galimybes siūlo studentams praktikos vietas pagal parengtą sąrašą. Sąrašai sudaromi atsižvelgiant į:
- studento akademinį pažangumą ir motyvaciją;
- aktyvumą dalyvaujant LAJM veiklose;
- kompanijos, siūlančios praktikos vietą, reikalavimus praktikantui ir kt.

Karjeros ir komunikacijos skyrius organizuoja mokymus studentams, kurie parengia studentus savarankiškai praktikos vietų paieškai.

Praktikos ataskaitų ir jūrinės praktikos mokymo dienynų vertinimas
  • Studentas, atvykęs po praktikos, privalo pateikti praktikos vadovui praktikos dienyną bei ataskaitą (priedą prie dienyno);
  • Praktika vertinama diferencijuota įskaita;
  • Jūrinio plaukiojimo  praktikos dienyno pildymą vertina praktikos vadovas, paskirtas laive. Galutinį vertinimą laive atlieka laivo kapitonas arba vyriausiasis mechanikas;
  • Įvertintas laive praktikos mokymo dienynas teikiamas grupės praktikos vadovui praktikos vertinimui. Po paskutinės praktikos atlikimo, LAJM grupės praktikos vadovo įvertintas dienynas pateikiamas profilinių katedrų vedėjams;
  • Praktikos ataskaitos vienerius metus saugomos katedrose;
  • Studentams, gavusiems neigiamą praktikos įvertinimą, neleidžiama laikyti baigiamųjų egzaminų;
  • Po aukštosios mokyklos baigimo praktikos dienynas saugomas kartu su kitais dokumentais studento asmens byloje.

 Studentams, studijų metu nesurinkusiems darbo stažo laive (laivų mechanikams – 6 mėn., laivavedžiams – 12 mėn.), kuris yra būtinas jūrinio laipsnio diplomo forminimui, po studijų baigimo organizuojama stažuotė jūriniuose laivuose. Absolventų stažuotės darbo stažui surinkti įforminimo tvarkos aprašas.