Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - 2021 m. archyvas

APIE LAJM | NAUJIENOS | 2021 m. archyvas

LAJM plečia moderniųjų technologijų integraciją į mokymo procesą

Kaip teigia vienintelės Lietuvoje jūrininkus rengiančios aukštosios mokyklos atstovai, abejonių nekelia, kad modernėjimas diegiant technologijas, kurios paprastai priskiriamos Pramonės 4.0 (angl. Industry 4.0) terminui transformuoja jūrinę industriją, Tokie spartūs pokyčiai reikalauja sistemingo požiūrio į naujų sprendimų projektavimą, vertinimą ir kompleksišką pritaikymą sistemoje. Pristatomos mokslinės iniciatyvos, projektai, skirti palengvinti technologijų pritaikymą jūrinėje industrijoje, skiriamas dėmesys darbui su naujausiomis technologijomis ugdymui.
Suvokiant jūrininko profesijos tarptautiškumą Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla (toliau-LAJM) kartu su užsienio partneriais 2019 metais pradėjo įgyvendinti projektą Practical and Comunication based Maritime English (PraC-MARENG), kurio tikslas sukurti internetinę jūrinės anglų kalbos mokymo(si) ir vertinimo platformą >>>
Tarptautinė jūrinė industrija yra pereinamajame laikotarpyje ne tik modernizuojant procesus, bet ir įgyvendinat Jungtinių Tautų Organizacijos (angl. United Nations- UN) nustatytus tvarumo plėtros tikslus (Jungtinių Tautų Organizacija, 2015), reaguojant į tai LAJM prisidėjo prie Strategic partnership for supporting Blue Growth by enhancing Maritime Higher Education maritime cooperation framework on marine pollution and environment protection field (BLUE4SEA) projekto, kuriuo kuriamas Jūrų aplinkos apsaugos mokslinių tyrimų ir inovacijų tinklas skatinant, dalinimąsi gerąja patirtimi, vykdant mokslinius tyrimus, siekiant plėtoti juos Europos ir tarptautiniu lygmeniu, sukuriant virtualią internetinė mokymosi platforma aplinkosaugos srityje.
Tenka pripažinti, kad COVID-19 pandemija išryškino virtulių sprendimų poreikį, todėl jau 2021 metais LAJM kartu su užsienio partneriais pradės diegti dar dvi virtualios realybės patyrimais grįstas mokymosi platformas „Simulation of Sea Accidents For Effective Responses“ SafeShips ir „Maritime Engine Room Simulator On-Line“ MERSol.
Mokyklos atstovai juokauja, kad vienintelis pastovus dalykas - yra nuolatinė kaita, todėl gebėjimas greitai prisitaikyti prie pokyčių tampa galimybe nesustoti, judėti į priekį, numatyti perspektyvas ir efektyvinti savo veiklą. Šiandien akademinė bendruomenė džiaugiasi, kad kūrybiškai ir inovatyviai susidoroja su kylančiais iššūkiais, kad mokymosi procesas yra modernizuojamas, plėtojamos tarptautinės partnerystės, siekiant globalumo ir lokalumo dermės ir atitikties jūrinės industrijos keliamiems reikalavimams.